Ondersteuning

Externe ondersteuning op ’t Bastion

Soms zijn er extra vragen over de ontwikkeling van kinderen. Deze hulpvraag kan van de leerkracht, maar ook van u als ouders/ verzorgers komen. Als ouder richt u zich altijd eerst tot de leerkracht. Is er behoefte aan een extra klankbord, dan is binnen de school de Intern Begeleider (IB-er) vervolgens het aanspreekpunt.

Als we met elkaar behoefte hebben aan meer specifieke informatie en/of expertise, kunnen we een beroep doen op een aantal externe personen die aan onze school verbonden zijn. We willen u op deze manier enig inzicht geven in de mogelijkheden.

Extern Begeleider (EB-er):

Vanuit de Stichting Brevoordt (zie verderop voor meer info hierover) is aan alle scholen een Extern Begeleider verbonden. De Extern Begeleider vervult een brugfunctie tussen de school en het Samenwerkingsverband, zodat zoveel mogelijk hulpvragen in een vroeg stadium ondervangen kunnen worden. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de IB-er en indien gewenst komt ze bijvoorbeeld in een groep met de leerkracht meekijken of werkt ze op verzoek individueel met kinderen om een bepaalde hulpvraag beter in beeld te krijgen. Als het uw kind betreft, bent u natuurlijk hiervan op de hoogte. Verder sluit de externe begeleider regelmatig aan bij oudergesprekken (altijd in overleg met ouders) waar haar expertise een welkome aanvulling is voor ouders en school. Samen met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband zal zij aanwezig zijn bij de overleggen met het schoolondersteuningsteam.

 

Logopedisten en kinderfysiotherapeut:

Indien school en/of ouders vragen hebben m.b.t. de spraak- en/of taalontwikkeling of motorische ontwikkeling van een kind kunnen we een beroep doen op de logopediste en de kinderfysiotherapeut.

Ze werken een dag(deel) op ’t Bastion, zodat de hulp voor ouders en school heel laagdrempelig beschikbaar is. Ook als u zich afvraagt of deze hulp misschien iets kan zijn voor uw zoon of dochter kunt u dit noemen bij de leerkracht.

 

Opvoedondersteuning en ondersteuningsteam (OT):

Soms zijn er ook vragen die minder specifiek met uw kind en/of het schoolse leren te maken hebben, maar meer met de omgeving van een kind, zoals het gezin, vrije tijd, enz. In het verleden waren we dan meestal aangewezen op externe instanties, waarbij gevoelsmatig vaak een drempel bestond. Sinds een aantal jaren kunnen we met hulpvragen terecht bij:

- Opvoedondersteuning (Centrum Jeugd en Gezien (CJG)) via de gemeente.

- Ondersteuningsteam (OT) Oost-Achterhoek.

 

Zowel school als ouders kunnen hier terecht met (hulp)vragen m.b.t. opvoeding en ontwikkeling. Ook kan school, in overleg, iemand uit het zgn. ondersteuningsteam (OT) uitnodigen bij een oudergesprek op school om vanuit een ander perspectief en expertise mee te denken of het contact leggen tussen ouders en de desbetreffende hulpverlener.

 

Stichting Brevoordt

Als school zijn we voor de ondersteuning aangesloten bij de stichting Brevoordt samen met 7 andere schoolbesturen in Winterswijk, Aalten en Oost Gelre. Orthopedagogen, begeleiders met veel kennis op gebied van de didactiek (rekenen, lezen en taal), gedrag en meerbegaafdheid zijn laagdrempelig vanuit school te betrekken op de vragen die onze school heeft.
De medewerkers van Brevoordt zult u tegenkomen bij ons op school op allerlei momenten en activiteiten. Misschien is er een observatie nodig, is onderzoek wenselijk of sluiten ze aan bij een gesprek met ouders.


U vindt meer informatie op de site van Brevoordt: www.brevoordt.nl
Of op de site van ons samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband Oost Achterhoek - SWV Oost Achterhoek Passend Onderwijs