Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel.

Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs!
Alle scholen voor primair onderwijs omarmen de doelstelling om het onderwijs voor iedere leerling zo gewoon mogelijk en zo nabij mogelijk te organiseren. Deze doelstelling is gebaseerd op de gedachte dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden verwezen, gaan naar onze reguliere basisscholen. De speciale basisschool De Korenburg binnen Stg. Brevoordt functioneert als complementaire school en verzorgt onderwijs aan kinderen met complexere onderwijsbehoeften. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek staat veel informatie over beleid en inhouden van dat samenwerkingsverband.
Specifieke thema’s daarbinnen zijn:

            - de aanmeldingsprocedure op een basisschool
            - het Zorg- Advies- en ToelatingsTeam (Z.A.T.T.)
De informatie is te vinden op www.swvoostachterhoek.nl

De kwaliteit van de ondersteuning op onze school
Eén van de doelstellingen binnen Passend Onderwijs is het steeds maar door ontwikkelen van de kwaliteit van de ondersteuning van kinderen die meer nodig hebben dan het gemiddelde aanbod.

We hebben dit beschreven in de 'zorgroute'. Hierin staan de stappen in de ondersteuning van leerlingen.

Heel veel ondersteuning kan onze school aanbieden vanuit de eigen schoolmogelijkheden (basisondersteuning). Voor extra ondersteuning kan onze school een beroep doen op de extra middelen die we daarvoor uit het s.w.v. Oost Achterhoek ontvangen, of die we aan kunnen vragen bij ons bestuur. Bovenschoolse ondersteuning kan aangevraagd worden bij het ZATT (samenwerkingsverband Oost Achterhoek).

Het schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft per 1 augustus 2014 een Schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel geeft informatie over de mate waarin de school voldoet aan de basisondersteuning en in welke mate de school extra ondersteuning kan realiseren. Dit is beschreven volgens de volgende vijf velden:

 • extra aandacht en tijd;
 • onderwijsmaterialen;
 • ruimtelijke omgeving;
 • expertise;
 • samenwerking met externen.

Ouders kunnen op basis van het Schoolondersteuningsprofiel een passende school kiezen voor hun kind. Het Schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school.

 

De basisondersteuning 
Passend Onderwijs vraagt om de definiëring van de basisondersteuning op de scholen. De basisondersteuning is het kwaliteitsniveau van de ondersteuning die elke school minimaal aan een leerling kan bieden. Het beschrijft de standaarden die gekoppeld zijn aan de zorgroute:

 • de ondersteuningsstructuur;
 • het pedagogisch klimaat;
 • de wijze waarop met verschillen wordt omgegaan;
 • de hoeveelheid extra aandacht en tijd;
 • welke (extra) onderwijsmaterialen beschikbaar zijn;
 • hoe de omgeving ingericht is;
 • de beschikbaarheid van expertise;
 • hoe de samenwerking met externen georganiseerd is.                    

U kunt de basisondersteuning terugvinden in het schoolondersteuningsprofiel op onze site.     

                               

Ontwikkelingsperspectief
Voor het inzetten van extra ondersteuning (middelen) is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht en een bespreking in het zorgteam een voorwaarde. De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OPP) op en legt dit voor akkoord voor aan de ouders. In het ontwikkelingsperspectief is voor een leerling in het regulier onderwijs in ieder geval opgenomen:

 • de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces;
 • het te verwachten uitstroomniveau per vakgebied van de leerling en een onderbouwing daarvan;
 • de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.

Op basis van minimaal 3 meetmomenten en desgewenst een intelligentieonderzoek kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden voor het ontwikkelingsperspectief. De consultatie van een orthopedagoog is hierbij gewenst. Bijstelling van het Ontwikkelingsperspectief dient in overleg met ouders, leerling (indien mogelijk), orthopedagoog, leerkracht, internbegeleider en directeur plaats te vinden.

 

De zorgplicht
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden.

Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de leefomgeving van het kind noodzakelijk is.
In veel gevallen waar we een andere onderwijsplek moeten zoeken, zullen we u vragen om gebruik te maken van het Z.A.T.T.

 

Het OndersteuningsTeam Jeugd en Gezin.
Vlak na de start van Passend Onderwijs kende ook het beleid in de jeugdzorg grote veranderingen. Per 1-01-2015 kregen de gemeenten veel extra taken (Wet op de Jeugdzorg) en moesten zij de zorg voor jongeren onder 23 jaar inrichten.
In zowel de Wet op Passend Onderwijs als de Wet op de Jeugdzorg staat opgenomen dat het onderwijs en de gemeenten onderwijs en jeugdzorg op elkaar moeten afstemmen.
Dat is in de Oost Achterhoek uitstekend gelukt! De drie gemeenten Aalten, Oost -Gelre en Winterswijk hadden elkaar al gevonden voordat beide wetten van kracht werden. Uit de gezochte samenwerking is het OndersteuningsTeam geboren.

Onder leiding van een manager zijn 14 enthousiaste jeugd werkers in een boven-gemeentelijk team geplaatst, het OT.
Het OndersteuningsTeam kenmerkt zich:
            . door een laagdrempelige inzet. Geen papieren maar gewoon met elkaar in gesprek gaan.
            . door een heel snel eerste contact
            . door te werken vanuit een brede eerste intake       
            . door het OT-lid voor korte of langere tijd als vaste contactpersoon van het gezin te laten zijn
            . als een team waarbinnen alle gevraagde kennis rond ondersteuning aanwezig is
Het OndersteuningsTeam is direct gelinkt aan het onderwijs. Doordat elke (speciale) basisschool een vaste contactpersoon vanuit het OT heeft, zijn de OT collega’s bekend en makkelijk te bereiken vanuit het onderwijs. U kunt ze tegenkomen op ouderavonden, leerling- en zorgteambesprekingen en op willekeurig andere momenten.
Wilt u kijken of het O.T. ook voor u , uw gezin of voor uw zoon of dochter wat zou kunnen betekenen, geef dat dan even door aan de directeur of de intern begeleider op onze school. Ook vanuit school kan de vraag tot ondersteuning van het O.T. ontstaan. De inzet van het OndersteuningTeam kan alleen als u het daar mee eens bent. 
Wilt u meer informatie kunnen ouders vinden door te googlen op ondersteuningsteam Oost Achterhoek