Ouderraad

Samen met de leerkrachten wil de ouderraad van ’t Bastion het voor de kinderen op school extra plezierig maken door allerlei activiteiten te organiseren of te ondersteunen.

 

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

De ouderraad

’t Bastion heeft een eigen ouderraad. Zij vormt een eigen rechtspersoon en staat als aparte vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de raad hebben zowel ouders als personeelsleden zitting.

De ouderraad heeft de volgende taken:

  • Het organiseren van allerlei schoolse en na schoolse activiteiten in samenspraak met de school.
  • Klankbord zijn voor de ouders van ‘t Bastion met betrekking tot diverse onderwerpen.
  • Advies geven (gevraagd of op eigen initiatief) aan de medezeggenschapsraad of aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
  • Het uitgeven van de ter beschikking staande middelen ten behoeve van de school.
  • Het jaarlijks organiseren van een jaarvergadering voor de leden, waarbij het jaarverslag van ’t afgelopen kalenderjaar, de begroting met daarbij de vaststelling van de contributie voor ’t komende jaar en zonodig de verkiezingen van leden van de ouderraad aan bod komen.

Ouderbijdrage

Ouders zijn automatisch lid van de ouderraad van de school. Een financiële bijdrage voor de vereniging is vrijwillig maar wel zeer wenselijk.

De bijdrage bedraagt € 37,50 voor het oudste kind van het gezin en € 30,- voor het 2e en volgende kind binnen het gezin. Ouders van kinderen die in een schooljaar voor 1 januari starten, betalen het volledige bedrag. Ouders van kinderen die na 1 januari van het schooljaar starten, betalen de 1e keer (handmatig) € 15,-. De jaarlijkse automatische incasso vindt ieder jaar in oktober plaats.

 

Extra inkomsten 

Naast de ouderbijdrage organiseert de vereniging zelf activiteiten om extra inkomsten te werven. Denk hierbij aan het meedoen aan de Jantje Beton collecte, het inzetten van vrijwilligers op de Zwarte Cross etc.

Besteding geld

De oudervereniging besteedt haar geld met name aan de schoolreisjes (groep 1 t/m 6), de survival (groep 7) en Gemen (groep 8). Daarnaast moet je denken aan uitgaven aan zoals Kerst- en Paasvieringen, Sinterklaasviering e.d.

 

 

In het bestuur van de ouderraad zitten:

 

Rick van der Pennen

 voorzitter  

06-20116240 

rickvanderpennen@kpnmail.nl

Dominique Veenhuis      

 secretaris 

06-45138683

dveenhuis@hotmail.com

Ellen van Koersveld

 penningmeester 

0543-785055

ellenvankoersveld@live.nl

Nancy Prins

 lid

0543-451882

nancyprins@hotmail.nl

Esther Hijink

 lid

06-55557555

ester.hyink.1@kpnmail.nl

Nico Woordes  lid    nwoordes@hotmail.com
Lenny Woerts  lid 06-53523117 lennybloem@hotmail.com
       

             

Martine Goorman

ondersteunend lid 

0543-451529

m.goorman@bastionbredevoort.nl 

Gerdien Vermie

lid namens het personeel

0543-472453

g.vermie@bastionbredevoort.nl